OVERSIKT - TALLGRUNNLAG

Besparelser i km basert på årsdøgntrafikk

 • Sørkjostunnelen: 1 054 850 km
 • Nordnes tunnelen: 2 920 000 km
 • Ramfjord Vestre: 5 694 000 km
 • Nordområdevegen: 29 249 640 km

Kilder: KS2 E6 Sørkjosfjellet / KS2 – KS2 av E6 Indre Nordnes – Skardalen / Planprogram – Detaljregulering for E8 Sørbotn-Laukslett, vestre trasé / Ullsfjordforbindelsen – markedsvurdering – NT Regionråd

Besparte kilometer relatert til investeringskostnad

Sammenstilling av en del relevante nord – norske prosjekt der besparelsen i antall kilometer fordeles på investerings – summen. Dette viser hvor kostnadseffektiv investeringen er i forhold til det faktiske antall kilometer som bespares.

Kilde: KS2 E6 Sørkjosfjellet / KS2 – KS2 av E6 Indre Nordnes – Skardalen / Planprogram – Detaljregulering for E8 Sørbotn-Laukslett, vestre trasé / Ullsfjordforbindelsen – markedsvurdering – NT Regionråd.

Bespart CO2. Tonn per år

Tallgrunnlaget er beregnet ut fra SSB sine tabeller over Co2 – utslipp. Det er benyttet tabellen «Lokalvei, 50 km/t» og korrigert for tungtrafikk med 10 %.

 • Sørkjosen – 238,8 tonn CO2/år
 • Nordnes – 1363,7 tonn CO2/år
 • Ramfjord Vestre – 1817,1 tonn CO2/år
 • Nordområdevegen – 8158,2 tonn CO2/år

Kilde: SSB / ÅDT – tall.

Den siste brikken (UFB) er kraftig overfinansert!

Etter gjeldende regler for offentlig støtte så har Ullsfjordforbindelsen (UFB) en meget god finansiering. Faktisk så god at den er overfinansiert med over 1 mrd. kroner (!). :

 • 100 mnok – Besparelse – ny trase over Breivikeidet
 • 2 000 mnok – Bompenger (Tilsvarende 2021 – fergebillettpriser)
 • 600 mnok – Fergeavviklingsmidler, drift/vedlikehold
 • 500 mnok – Fergeavviklingsmidler, investering
 • 700 mnok – Rassikringsmidler (3 prosjekt bespart)

Til sammen 3,9 mrd som kan realiseres, mens kostnaden er beregnet til 2,7 mrd (KVU)
Kilder: Transportutvikling rapport / BDO beregning, SVV prosjektgruppe (Regional plan), Langsundforbindelsen.

Beregn selv!

Tallene som er brukt for å dedusere ut de grafiske modellene er hentet fra offentlig tilgjengelige kilder.

Klikk her for å laste ned regnearket med alle diagrammer (Excel – fil)

BLI MED!

Følg vår Facebook - side! Da kan du være med og bidra til at vi får realisert Nord-Norges beste vegprosjekt!
FACEBOOK