ULLSFJORDFORBINDELSEN REALISERER NORDOMRÅDEVEGEN

ULLSFJORD – FORBINDELSEN

Ullsfjordforbindelsen (UFB) gjelder Fylkesveg 91 hvor 2 bruer, en tunnel og noen kilometer vei gjør den fergefri. UFB gir en nedkorting av distansen mellom Tromsø og Finnmark på 106 km og tiden med ca 50 minutter! (Til sammenligning innkortes Ferjefri E 39 Trondheim-Kristiansand til ca 400 Mrd kroner med 57 km). I en senere fase kan også trafikken over Lyngenfjorden gjøres fergefri (4,5 km bred fjord). 

UFB LEVERER:

 • 106 km kortere vei Tromsø-Nord-Troms, Finnmark og ca 50 min tidsbesparelse.
 • Samtlige trafikanter fra Finnmark til Tromsø vil etter realisering kjøre gjennom Norge, og UFB vil få virkning for hele Finnmark. Den vil få betydning for 80.000 mennesker øst for Tromsø og ca det samme i Tromsø-regionen
 •  Store miljø/klima-gevinster og færre ulykker
 • Svært viktig turistvei i en av landets hurtigst voksende turistregioner
 • Meget viktig vei for oppdrettsnæringen, hovedtyngden av slaktet laks kommer fra området
 • Etablerer fergefri storregion og kunnskapsregion Tromsø, Balsfjord, Karlsøy og Lyngen.
 • Positiv betydning for alt annet næringsliv inkludert varedistribusjon
 • Bidrar til bedre kollektivtilbud
 • Legger ned en ferge
 • Gjør tre rassikringer overflødige å gjennomføre
 • Solid bompengefinansiering
 • Bedre ulykkesberedskap (Nordnesfjellet i Lyngenfjorden og atomubåthavn i Tønsnes havn)
 • Vesentlige tids og distansebesparelser mellom Lyngen/Ullsfjorden og Tromsø.

OVERFINANSIERT

Etter gjeldende regler for offentlig støtte så har Ullsfjordforbindelsen (UFB) en meget god finansiering. Faktisk så god at den er overfinansiert med over 1 mrd. kroner (!). :

 • 100 mnok – Besparelse – ny trase over Breivikeidet
 • 2 000 mnok – Bompenger (Tilsvarende 2021 – fergebillettpriser)
 • 600 mnok – Fergeavviklingsmidler, drift/vedlikehold
 • 500 mnok – Fergeavviklingsmidler, investering
 • 700 mnok – Rassikringsmidler (3 prosjekt bespart)

Til sammen 3,9 mrd som kan realiseres, mens kostnaden er beregnet til 2,7 mrd (KVU)
Kilder: Transportutvikling rapport / BDO beregning, SVV prosjektgruppe (Regional plan), Langsundforbindelsen.

OPPSUMMERT – «Ullsfjordforbindelsen – markedsvurdering» (Transportutvikling as 2021)

 • Etablering av Ullsfjordforbindelsen må forventes å gi en tydelig vekst i transportarbeidet langs fv.91.
 • Fergeavløsningsprosjekter gir vekst, gjerne mer enn forventet.
 • Fv.91 representerer både gjennomgangstrafikk og lokaltrafikk og har et stort influensområde.
 • Fv.91 er en viktig næringsvei øst-vest, med fylkets to største næringstransport – samband.
 • Nærhet til Tromsøregionen gir potensial for økt persontransport til/fra boliger og fritidseiendommer.
 • En ny Ullsfjordforbindelse kan ses i sammenheng med andre infrastrukturprosjekter, bl.a. helårsforbindelsen mellom Kvaløya og Senja (Botnhamn-Brensholmen).
 • Trafikken via fv.91 påvirkes også av forbedret infrastruktur andre steder, f.eks. en sikrere og mer forutsigbar transport over Kvænangsfjellet.
 • Etter at Ullsfjordforbindelsen er etablert, – vil en ytterligere og viktig styrking av denne transportkorridoren være en forbedret transportavvikling over Lyngenfjorden.

HISTORIE

^
1994

UFB foreslått etablert av Statens vegvesen.

Saken kom til fylkestinget der den tapte. Der ble det dessverre knapt flertall for Astafjordforbindelsen. Årsaken til tapet lå nok i Fylkestingets sammensetning med overvekt fra sør- og midt-Troms. 

^
2009

Ny utredning og fremming ovenfor  fylkestinget

Utredning og fremming ikke tatt til følge. Dette falt sammen med at fylkene måtte overta en stor del av veinettet i 2010.

^
2011

Ullsfjordforbindelsen as etablert

Selskapet ble stiftet med kontor i Tromsø og styreleder i Lyngen. Etter hvert fikk man finansiert en mulighetsstudie av Fylkeskommunen. Studien ble utført av Sjurelv AS. Studien viste at det var fullt mulig å realisere UFB. 

^
2015

Iverksetting – planlegging av UFB

KRF, SP og daværende fylkesråd for samferdsel (Prestbakmo) sørget for at iverksetting av planlegging ble vedtatt. Fylket sendte da bestilling til Statens Vegvesen Troms.

^
2018

Regional plan for UFB ferdigstilt

Statens Vegvesen ferdigstilte regional plan. Denne anbefalte ikke at UFB skulle bygges da den ikke var samfunnsøkonomisk lønnsom.

^
2019

Fylkestinget vedtar videreføring av planlegging

I mars 2019 vedtok Troms fylkesting at neste plannivå (reguleringsplan) skulle iverksettes. de så bort fra SVV sin anbefaling.

^
2020

Nord-Troms Regionråd DA bestiller markedsvurdering fra Transportutvikling as.

På oppdrag fra Regionrådet utvikler Transportutvikling as en rapport som viser at UFB as er Nord – Norges beste vegprosjekt – uten sidestykke. Rapporten ble levert i mars 2021.

^
2019 - 2022

Videre planlegging ikke iverksatt av nåværende fylkesråd i TFFK

Til tross for at videre planlegging var vedtatt har ikke administrasjonen i det nye fylket (Troms og Finnmark fylkeskommune) klart å sette i gang de nødvendige prosesser for å komme videre i planleggingen. Ullsfjordforbindelsen as har ikke fått noen forklaring på hvorfor dette har skjedd per dd.

^
STATUS JUNI/JULI - 2022

Fortsatt ingen avklaring fra TFFK 

Når det gjelder videre planlegging av UFB, så blokkerer nåværende adm/fylkesråd fortsatt dette. Det har de faktisk mulighet til iflg Plan- og bygningsloven, men da må argumentene være holdbare. Fylket bruker to uriktige argumenter:
1. Siden UFB er med i KVU Innfartsvei Tromsø, kan den komme til å endre status. Det har både departementet og KVU Nord-Norge sagt er helt feil.
2. Det andre er at Fylket ikke har «råd til å løfte UFB». Den påstanden er helt uriktig. Fylket (som jo blir Troms etter hvert) trenger ikke å løfte en eneste FRISK krone til UFB (kun 50 % av virkemidlet «rassikring» som jo har egne budsjett). Derimot sparer de penger både på «ny trasé», fergenedlegging og vedlikehold (de trenger f.eks ikke ta veien Straumen-Vindesnes for det gjør UFB).

BLI MED!

Følg vår Facebook - side! Da kan du være med og bidra til at vi får realisert Nord-Norges beste vegprosjekt!
FACEBOOK